Veiklos sritys

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas ir sklaida, galimybių gyventojams naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas. (Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01).

Pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Elektrėnų savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų kultūrinius, informacinius ir mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Biblioteka atlieka tokias funkcijas:

 • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Elektrėnų krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
  kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
 • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  vykdo gyventojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
 • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
 • modernizuoja biblioteką, diegia naujas technologijas;
 • vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
 • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su bibliotekos veikla;
 • organizuoja ir pristato kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, įvairią bibliotekos veiklą įvairiais komunikacijos kanalais, rengia reklaminę medžiagą;
 • vykdo ir rengia vaikų bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
 • bendradarbiauja su kitomis respublikos bibliotekomis, įvairiomis švietimo ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina bibliotekos veiklą;
 • sudaro sąlygas bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.